Garantiitingimused

MABRIK OÜ e-poes aadressil mabrik.ee müüdud uutele toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Tootja poolt võib olla kehtestatud pikem garantiiaeg, mis on sellisel juhul märgitud toote juures ning müügiarvel. Pretensioonide esitamise periood algab kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast.

Kahe (2) aasta jooksul parandatakse defektne toode tasuta eeldusel, et viga on tekkinud tootja süül ning klient esitab originaalse ostudokumendi või müügiarve. Kui toodet ei ole võimalik parandada, on kliendil õigus nõuda toote asendamist või lepingust taganeda. Eespooltoodu kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja/või otstarbel ning probleem ei ole põhjustatud välitingimuste (kõrgepinge, voolupinge kõikumine, puudulik ventilatsioon, kahjustatud patareid või muud toiteallikad, tulekahju, veekahjustus jms) või toote ebaõige käsitlemise ja/või kasutamise tagajärjel.

Õigus nõuda toote tasuta parandamist lõpeb enne kahe (2) aasta möödumist juhul, kui:

 • garantiilise toote üleandmisel puudub toote originaalne ostudokument või kui ostudokumendil olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud;
 • toote seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud, ümber paigutatud või mitteloetav;
 • toote konstruktsiooni on omavoliliselt muudetud, sõltumata tehtud muudatuse ulatusest või kvalitatiivsest seisukorrast, või toode on viidud parandusse mujale kui tootja esindusse või MABRIK OÜ poolt aktsepteeritud ettevõttesse;
 • toote defekt või viga ilmnes kasutajapoolse ebaõige käsitlemise ja/või kasutamise tagajärjel, aga ka kasutusjuhendi eiramisel või toote hoolimatu kasutamise käigus. Juhul, kui tarbija poolt ostetud kaubal ilmneb puudus, mille eest vastutab müüja (VÕS § 218 lg 2), korraldab transpordi täies mahus müüja (VÕS § 222 lg 4).

Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Ekspertiis on MABRIK OÜ hooldusosakonna (sh. ka toote maaletooja firma) poolt teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks. Sõltumatu ekspertiis on kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole MABRIK OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning muude puuduste tõttu kaubale põhjustatud defektide paranduskulud. Garantiiaeg hakkab kehtima alates toote või kauba üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodi lõpuni või vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Toodetel kehtivad alltoodud müügigarantii tähtajad ning tingimused:

 • seadmete aku on müügigarantii on 6 kuud;
 • arvuti lisaseadmete (sh. arvuti ostmisel või hilisemal täiendamisel monteeritud vastavalt eritellimusele) on müügigarantii 12 kuud;
 • välistel seadmete (klaviatuuridel, hiirtel jms) ja eraldi ostetavatel detailide on müügigarantii 12 kuud.

MÜÜGIGARANTII EI LAIENE:

 • diskettidele, CD/DVD plaatidele, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale ja paigaldusmeediale;
 • häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
 • häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
 • ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
 • tarkvara poolt põhjustatud vigadele;
 • seadme puhastusele;
 • seadme kasutamisel väljaõppeks;
 • häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimuste, sh. ka kliendi või kolmandate isikute poolt ebakorrektselt käsitletud arvuti- või muud sarnased osad;
 • häiretele seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);
 • häiretele, mis on tingitud arvuti või muu sarnase seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);
 • riketele toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahelisest ühendamisest;
 • tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele;
 • arvuti- või muu sarnase tehnika riketele, mis on põhjustatud komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;
 • tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontroll-kleebised või muud markeerivad märgised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

MABRIK OÜ EI VASTUTA:

 • parandusse toodud seadmel oleva info säilimise eest, aga ka garantiiremondi käigus kahjustada või vigastada saanud andmete ning tarkvara eest;
 • toote puuduste kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.

Tootja ja müüja poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib klient esitada MABRIK OÜ-le pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud kauba kvaliteedi puudustest. Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta.

Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui MABRIK OÜ tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül. MABRIK OÜ on kohustatud asjal esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi. Kui ekspertiisis selgub, et detail on korras või defekt ei kuulu garantii alla, siis katab ekspertiisi- ja muud seotud kulud klient.

Garantiihooldusesse põhjuseta toodud seadmetega seoses (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest puudusest või on rikutud toote garantiitingimusi) tekkinud kulud tasub ostja (kehtib vaid juhul, kui asja tarbijale üleandmisest on möödunud 6 kuud). Antud olukorras on MABRIK OÜ-l õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Garantiiasendus

Kui toote remontimine osutub võimatuks, või selle tootmine on lõpetatud, võtab MABRIK OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada samaväärse tootega. Garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii.

Seadme parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb (müügi)garantii parandamise aja kestuse võrra. Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

MABRIK OÜ